Все желанное будет достигнуто, И любое препятствие устранится


В это непростое время монахи Центрального хурула рекомендуют всем верующим читать молитву 21 Дәрк: Хутгт Дара экин магтал кемәх Лам болн Дара экд мүргмү! Деед орн Поталад Ноһан ТАМ үзгәс төрн, Амитабха титмтә Һурвн цагин бурхдын үүлч эк Дара эк, нөкд селт ирн сөөрх! Теңгр болн асурнр титмәр Хойр өлмән бадмд сөгдн Хамг ядунас гетлггч Дара экд мүргмү! ОМ гетлггч хутгт Дара экд мүргмү! Мүргмү! Гетлггч түргн баатр эк Нег агчмин цәклһн мет нүдтә, Һурвн йиртмҗин итклин нүүрин Усн төрлктә делгрсн гесрәс болсн эк! Мүргмү! Намрин бүкнд дүүрсн Зун сар давхрлсн нүүртә, Миңһн оддын цүүлһар Сәәтр неесн маш бадрңһу герлтә эк! Мүргмү! Уснас төрсн көк алтн Бадмар һар маш чимсн Өглһ, кицәңгү, хатуҗл, амрлңһу, Күлцңгү,самадхи йовдлын орн эк! Мүргмү! Түүнчлн Болсна усньр Кизәр уга тейн йилһсн йовдлта. Хоцрл уга бәрмд олн Йилһсн көвүдәр маш шүтгч эк! Мүргмү! ТУТ ТАРЕ ХУМ үзгәр Күсл, зүг, болн оһтрһу дүүргн Долан йиртмҗ көләр дарн Хоцрл уга ирүлн чадгч эк! Мүргмү! Хормуста, Һал теңгр, Эсрн, Ки теңгр — элдв эрктнд тәкгдн, Бхути, бидар, һандхар нуһуд болн Ягшин цуулһар өмнәс магтгч эк! Мүргмү! ТРАТ гидгәр болн ПХАТар Чиндсин эндүрлх күрд маш эвдн Барун уурн, зүн көлән җин даргч Хорлн шатх һал маш бадрңһу эк! Мүргмү! Ик аюлта ТУРЕ Шулмсин баатриг тейн дарн, усн төрлктә Нүр-килңгин ахурл үүлдн Хамг дәәсиг хоцрл уга алгч эк! Мүргмү! Деед Һурвн эрднь орлх Мутрин хурһар зүркән маш чимн Хоцрл уга зүгин күрдәр чимсн Эврә герлин цуулһн нуһудыг батрулгч эк! Мүргмү! Маш байсх зальта Титмин герлин эрк делгрн Инән, маш инәх ТУТ ТАРЕһәр Шулмс болн йиртмҗс эркдән орулгч эк! Мүргмү! Һазр — делкә тедкгчин Цуулһн нуһуд хамгиг ирулн чадгч Килңгин ахурл көдлх, ХУМ үзгәр Хамг ядуниг маш тоньлһгч эк! Мургмү! Зәрмдг сарар титмлн, Хамг чимг маш бадрңһу! Хоңһрцг дотр Амитабхас Насд маш герл сәәтр һарһгч эк! Мүргмү! Эцс һалвин һал мет Бадрңһу эркн дунд оршн Барун жиң, зүн уурн, бүкнәс эргх байсхлңгар Дәәснә әәмг маш даргч эк! Мүргмү! Һазр — делкән тал Альхар делдн, көләр девсгч Килңгин хүнәр үүлдн, ХУМ үзгәр Долан давхр нуһудыг эвдгч эк! Мүргмү! Амулңта, буйнта, амрлулгч, Һаслңгас нөгчсн амрлңһу йовдлын орн эк СВАХА ОМ сәәтр төгссәр Ик килнц эвдгч эк! Мүргмү! Бүкнәс маш байсн эргхәр Дәәснә бий маш эвдгч Арвн үзгин тәрнь зокасн Ухан-ХУМас гетлггч эк! Мүргмү! ТУРЕ көл девсхәр ХУМин бәәдлин көрңг чинртә Сүмр уул, Мандхара болн Невтлн үүлдгч һурвн йиртмҗ нуһудыг көдлггч эк! Мургмү! Теңгрин нуур бәәдлтә Гөрәсн белгтәг һартан бәрн ТАРА хойр өгүлн, ПХАТ үзгәр Хамг хорн нуһудыг хоцрл уга әрлһгч эк! Мүргмү! Теңгрин цуулһн нуһудын хан, Теңгр, гинара шүтгч эк Бүкнәс таалгдх земсгин цогар Темцл болн му зүүд әрлһгч эк! Мүргмү! Делгрсн нарн сар Хойр нүднәс маш тодрха герл һарн ХА РА хойр өгүлн, ТУТ ТАРЕһәр Маш күчр киҗг әрлһгч эк! Мүргмү! Бүк һурвн тер чинрин зокалар Амрлңһу күчн сәәтр төгсн Ад, бидар болн ягшин цуулһн нугудыг даргч Үлмҗ ТУРЕһин маш деед эк! Эн үндсн тәрнин магтал болн мүргүл хөрн негн болв.
Дата публикации: 11.10.2022